•  Glenn Close, Variety, January
  •  Glenn Close, Variety, January
  •  Glenn Close, Variety, January
  •  Glenn Close, Variety, January
  •  Glenn Close, Variety, January
  •  Glenn Close, Variety, January